< Geri

İnsan sağlığını neler bozar?

Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.; sizler için hastalıkların ortaya çıkmasının nedenlerini açıklayarak insan sağlığını bozan unsurları sıraladı. İşte Hüseyin Nazlıkul'un o yazısı...

Koruyucu Hekimlik 03.03.2022 - 01:11
nhnakademi.com

Do­ğa­da, na­sıl ki “ge­ce-gün­düz”, “so­ğuk-sı­cak”, “acı-tat­lı” gi­bi zıt­lık­lar den­ge­si var­sa, in­san vü­cu­dun­da da böy­le zıt­lık­lar­dan olu­şan bir den­ge sis­te­mi var­dır.  Bu sis­te­me “yin” ve “yang” den­ge­si ve­ya di­ğer bir adıy­la ve­je­ta­tif si­nir sis­te­mi de­nir. Sağ­lık­lı kim­se­ler­de bu den­ge ye­rin­de­dir. Bu den­ge bo­zul­ma­ya baş­la­dık­ça ra­hat­sız­lık or­ta­ya çıkmaya baş­lar. İle­ri de­re­ce­si, has­ta­lık de­di­ği­miz bo­zul­ma­dır.

İn­san sağ­lı­ğı üze­rin­de et­ki­li olan on­bin­ler­ce ne­den var­dır bu­na bir kaç ör­nek ve­ri­le­bi­lir; kul­lan­dı­ğı­mız kim­ya­sal ilaç­lar, bes­len­me ha­ta­la­rı, fast-fo­od tar­zı ayak­ta ve hız­lı bes­len­me, stres, ge­ri­lim, öf­ke, zor ha­yat şart­la­rı, ha­re­ket az­lı­ğı, su­ni gı­da­lar ve kat­kı mad­de­le­ri, si­ga­ra ve al­kol gi­bi za­rar­lı mad­de­ler, aşı­rı sı­cak ve so­ğuk­lar, ce­re­yan­da kal­ma, ha­va kir­li­li­ği, ru­tu­bet­li or­tam, tu­va­let alış­kan­lı­ğı bo­zuk­lu­ğu, Elek­tros­mog ola­rak bi­li­nen elek­trik­sel kir­len­me, çev­re kir­li­li­ği ve giy­di­ği­miz el­bis­ler da­hi hep bu den­ge­yi bo­zan se­bep­ler­den­dir.

Hastalıklar birden bire ortaya çıkmaz. Çoğuz kez altta yatan pek çok küçük olumsuz uyarı ve başlangıçta sizi zorlamayan ya da farkında olmadığınız toksin yükünden kaynaklanmaktadır. Tamamlayıcı tıpta, bedene tek tek organların toplamından oluşan bir organizma olarak bakılmaz. Çünkü bütünlük ve regülasyon yaklaşımında organların tek tek sorunsuz olmasının yanı sıra birbiriyle olan ilişkisi, bedenin enerjisi, kişinin psikolojik ve toplumsal durumu da önemlidir.

Bu bütüncül yaklaşım, aynı zamanda bir sağlık güçlendirilmesidir. Burada asıl amaç, hastalıkla mücadeleden çok insanın sürekli sağlıklı kalması ve hastalanmaması için bedeni desteklemektir.

DİĞER HABERLER